Fondsen

Delfia Batavorum kent een aantal fondsen. Hieruit worden donaties gedaan ten behoeve van projecten die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging.

Delfia Batavorumfonds

Uit dit fonds kan de vereniging kleine subsidies verstrekken ter stimulering van activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van Delfia Batavorum. Het  fonds wordt gevoed door jaarlijkse vrijwillige bijdragen van leden en de verkoop van boeken, legaten, e.d.

Blokfonds

Dit fonds is gevormd uit een legaat van J.W. Blok, een van de leden van het eerste uur. Uit dit fonds wordt de zogenoemde Blokpenning bekostigd, een penning die wordt toegekend aan organisaties of personen die zich op een zeer bijzondere wijze onderscheiden hebben met betrekking tot de doelstelling van de vereniging.
 
De volgende personen zijn in het bezit van een Blokpenning:

  • drs. Ria van der Meer, lid redactiecommissie (2010)
  • ir. Wim Weve, bouwhistoricus gemeente Delft en lid van de Le Comtecommissie (2010)
  • dr. Wim Zwennis, oud-voorzitter Delfia Batavorum (2007) †
  • Harry van Leeuwen, lid Delfia Batavorum (2005)
  • Midden-Delflandvereniging (2003)
  • Projectgroep Delfts Aardewerk (2001)
  • Redactiecommissie Delfia Batavorum (1996)
  • Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft (1995)
  • drs. Anders Rozemond, gemeentearchivaris (1994) †
  • Dick Wijbenga, auteur van diverse publicaties over Delft (1993) †

 
Lustrumfonds

De vereniging vindt het belangrijk haar lustra te vieren, samen met haar leden en de Delftse gemeenschap. Hiervoor is een Lustrumfonds in het leven geroepen. 

In 2010 organiseerde Delfia Batavorum samen met Erfgoed Delft de tentoonstelling Delftse Smaakmakers in Museum Lambert van Meerten. De expositie is tot stand gekomen met dank aan de inzet van diverse vrijwilligers van Delfia Batavorum. Zie ook: Dossier Delftse Smaakmakers    

In datzelfde jaar werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging ook het symposium 'De identiteit van Delft'  georganiseerd. De weerslag hiervan is terug te vinden in het Jaarboek 2010.